« Digitalstrategi » betyr så mangt,del 2

I del 1 skrev jeg om at begrepet «digitalstrategi» brukes ukritisk og at ledelse/ toppledelse bør involvere seg mer i utviklingen av slik strategi, for å få mest mulig ut av investeringer i digitale kanaler.

Del 1 bør leses før denne delen leses, for å få en full forståelse for hva som beskrives her.

Virksomheter kan tjene mer og/eller spare mer ved å digitalisere deler eller hele virksomhetens kjerneaktiviteter. SSB har avdekket at kun 25% av norske bedrifter benytter digitale kanaler forretningskritisk. (IKT undersøkelsen 2009).

I all virksomhet er det er viktig med et sterkt sluttkundefokus, fordi det gir virksomheten størst effekt. I digitale kanaler blir dette svært tydelig og «effekt» vil kunne måles lettere, enn i mange andre sammenhenger.

Digitale løsninger omfavner mange fagfelt som bidrar til å nå virksomheters overordnede mål. Foruten de essensielle forretningsmessige aspekter inneholder digitalstrategi selvsagt strategier for hvordan utnytte bakenforliggende IT systemer (Lagerstyring/ bestillingsløsninger, Dokument og saksbehandlingssystemer, kundebehandlingssystemer, timeregistrering, økonomisystemer osv.) og forskjellige front-end løsninger (som bankautomater, GPS systemer, e post, samhandling, internettbaserte løsninger, som web, lesebrett og mobile løsninger) tilhører alle områder og kanaler som hører inn under «det digitale» og vil da være strategisk viktig for alle virksomheter. Ofte får det å etablere et sterkt sluttkundefokus (positive) konsekvenser for organisasjonen og måten en arbeider for å oppnå de ønskede målene. Mange ganger er produkt/ tjenesteinnovasjon også et sentralt tema.

Min anbefaling er først å fokusere på forretningsmessige sider ved en satsning i digitale univers/ kanaler med sluttkunden i fokus. Dernest mener jeg at det er viktig å arbeide «S.M.A.R.T». *  Jeg pleier å anbefale å skaffe et overordnet perspektiv først, bruke dette til å iverksette tiltak som er åpenbare, enkle og gir forbedringer. Det er lurt å prioritere de tiltakene som gavner sluttbruker mest, som innfrir virksomhetens mål best og som tar kortest tid å implementere til en lavest mulig kostnad. Etter dette kan man arbeide strategisk med å innføre mer gjennomgripende endringer / forbedringer som gir resultater på lengre sikt.

En arbeidsmodell kan da se slik ut:

1.  Hurtig implementering – Finn «Quick wins»

Tilnærmingen er å starte med å finne de åpenbare forbedringene og fokusere på de som kan iverksettes straks. Det kreves ikke alltid lange forprosjekter, men fokus, evne til å hurtig omsette ord til handling, og å skape rask gevinstrealisering.

Forbedringer på 1 dag.
For å få til dette trengs vanligvis kun èn heldags workshop, hvor man straks kan implementere og måle effekten av de tiltak som er besluttet. Metodikken er enkel, velprøvd og tar utgangspunkt i å imøtekomme sluttkundenes opplevelse:

  • Hva som er fordeler for sluttkunde? (løsning på problem/ dekning av behov)
  • Hvilke tjenester eller produkter de har behov for?
  • Hvordan fordeler og produkter/ tjenester kommuniser mest mulig effektivt?

Om nødvendig støttes implementering opp med prosjektledelse og annen bistand på de aktiviteter som er besluttet.

Denne type workshop tar utgangspunkt i  Hamish Taylors tankegods og er tilpasset det å oppnå digitale forbedringer på kort tid. Se mer på videoen her

Prioriterte forbedringsprosjekter

Først etter at virksomheten har avdekket de åpenbare mulighetene og funnet løsninger på dem, startes mer omgripende prosjekter. Erfaringer fra de første aktivitetene (”Quick wins”) danner grunnlaget og videreutvikles i et helhetsperspektiv. Digitalstrategi følges opp med handlingsplaner og gjennomføring av endringer prioriteres etter hva som gir størst verdi.

Noen ganger vil fokus være forretningsaspekter eller teknologi-implementeringer, andre ganger vil brukeropplevelse, markedsføring og/eller kommunikasjon stå i sentrum. Ofte vil slike prosjekter/ prosesser kreve arbeid med organisasjonen og etablere nye arbeidsmåter. Noen ganger vil arbeidet medføre at man iverksetter innovasjonsprosjekter/ prosesser hvor produkt/ tjenestespekter justeres, eller nye kommer til.

For å lykkes er det viktig at de riktige menneskene i organisasjonen deltar. Erfaring tilsier at endring fordrer mennesker som vil være med, har myndighet og er deltakende i prosessene.

I denne type prosjekter kan jeg anbefale at arbeides med utgangspunkt i Alexander Osterwalds ”Business modeling Canvas” men da tilpasset det å flytte kjerneaktiviteter over i digitale kanaler.

3.  Optimaliseringsaktiviteter

Avsluttede prosjekter har en tendens til å forvitre og man får ikke ut verdien av de investeringene man har gjort, med mindre man har en plan for forvaltning og kontinuerlig arbeide med forbedringer og justeringer. Allerede fra starten av bør man ta hensyn til helhetsbehov og tidsperspektiver og passe på at alle aktiviteter som iverksettes har effektmåling som basis.

I del3 (siste del) vil jeg beskrive noen forretningselementer, konsepter og eksempler på caser som har vist seg å fungere i digitale kanaler.

* (S.M.A.R.T )=
S: Specific, Significant, Stretching & Simple
M: Measurable & Manageable
A: Attainable, Attitude, Appropriate, Achievable, Assignable & Ambitious
R: Relevant, Results, Results-focused, Results-oriented
T: Time-bound,  Time framed,  Time-Specific,  Trackable

Advertisements

3 Responses to “« Digitalstrategi » betyr så mangt,del 2”

  1. […] that make sense « “Endringspakker” ikke “krisepakker” ! « Digitalstrategi » betyr så mangt,del 2 […]

  2. […] del 1 av dette lange blogginnlegget viser jeg hvordan små virksomheter kan gjøre enkle grep, i del 2 følger jeg opp med to modeller man kan arbeide ut fra og som fungerer for større virksomheter og […]

  3. […] Den virksomheten som har fulgt færrest av mine råd (fortsatt i følge Twitterkommentarer eller i kommentarfeltet her) får i PREMIE en dags rådgivning av meg. Workshopen følger “Quick Win” metodikken som er beskrevet i blogginnlegget “Digitalstrategi kan være så mangt“ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: